Pytanie

Po przeliczeniu współczynnika odliczenia VAT za 2016 r. okazało się, że na podstawie faktycznej sprzedaży wynosi on o 1% mniej niż instytucja stosowała w 2016 r.
Czy prawidłowy jest zapis tej korekty Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne” / Ma 225 „VAT naliczony”?
Jak zaksięgować korektę prewspółczynnika VAT, który w porównaniu do 2016 r. zwiększył się o 1%?

Korekta roczna nie wpływa na wcześniej ustaloną wartość początkową zakupionych aktywów, lecz odnosi się ją bezpośrednio w koszty lub przychody.

Wyjaśnienie

Dla celów bilansowych, zgodnie z zasadą memoriału, korektę VAT instytucja kultury powinna ująć w księgach tego roku, którego ta korekta dotyczy (art. 20 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), np. korektę VAT za 2016 r. w księgach roku 2016. Jeżeli jednak kwota korekty, z punktu widzenia instytucji kultury jest nieistotna, to można zastosować uproszczenie i ująć ją w księgach tego roku, w którym korekta jest sporządzana (czyli w 2017 r. za rok 2016) i ten wariant instytucje stosują najczęściej.

W księgach rachunkowych korektę VAT ujmuje się zapisem:

  1. Korekta zwiększająca VAT naliczony:
    • Wn 221 „VAT naliczony”,
    • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
  2. Korekta zmniejszająca VAT naliczony:
    • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
    • Ma 221 „VAT naliczony”.

Jeśli zatem konto 225 wymienione w pytaniu służy do ewidencji VAT naliczonego, to instytucja kultury powinna wykorzystać właśnie to konto.

Proszę zauważyć, że korektę współczynnika, jak i prewspółczynnika do ksiąg rachunkowych wprowadza się takimi samymi zapisami.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 13 lutego 2017 r. poz. 245)