Pytanie

Czy instytucja kultury może przeprowadzić zbiórkę na organizację wystawy na portalu zrzutka.pl i czy zgromadzone w ten sposób środki można potraktować jako darowiznę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Nie ma przeszkód, aby instytucja kultury przeprowadziła zbiórkę za pomocą platform crowdfundingowych, np. za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Zgromadzone dzięki finansowaniu społecznościowemu środki stanowią przychód podatkowy, który jednak może korzystać z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Wyjaśnienie

Instytucje kultury mają możliwość (a nawet powinny) podejmować starania w celu zdobycia środków służących realizacji celów statutowych.

Trzeba jednak przypomnieć, że każda aktywność instytucji kultury powinna mieć podstawę prawną w jej statucie, a przynajmniej nie być sprzeczna z jego zapisami.

Jeżeli w tym przypadku statut umożliwia prowadzenie takiej działalności (crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego), to nie ma przeszkód, aby instytucja kultury zdobywała w ten sposób środki na swoją działalność.

Odnosząc się do podatku dochodowego, mamy w tym przypadku do czynienia z przychodem, którym są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop).

Środki pieniężne zdobyte w ramach takiej zbiórki są więc dla instytucji kultury przychodem. Nie oznacza to jednak konieczności jego opodatkowania. Wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna i oświatowa — w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 updop).

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i — bez względu na termin — wydatkowany na cele objęte zwolnieniem, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop).

W konsekwencji zwolnienie to nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż objęte zwolnieniem od podatku (art. 17 ust. 1a pkt 2 updop).

Zatem jeżeli instytucja kultury przeznaczy otrzymane środki pieniężne na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, to są one zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie to dotyczy także wydatkowania środków zgodnie z art. 17 ust. 1b updop.

Dopiero faktyczne wydatkowanie środków na inne cele niż objęte zwolnieniem spowoduje utratę prawa do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego z tego tytułu.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 18 sierpnia 2020 r. poz. 1406; ost. zm. Dz.U. z 8 lutego 2021 r. poz. 255)