Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało, że do końca 2010 r. sektory społeczne najlepiej poradziły sobie z wdrażaniem funduszy europejskich.

Najwięcej umów finansowych podpisano i najwyższy odsetek całej puli środków z programu wypłacono dla sektorów:

  • kultury (14,4%),
  • szkolnictwa wyższego (13,2%),
  • zdrowia (11,7%).

W ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dofinansowanie otrzyma 57 projektów. Ich wartość to 2 mld zł. Ministerstwo zapewnia, że dzięki ich realizacji poprawie ulegnie stan dziedzictwa kulturowego, wybudowane i rozbudowane zostaną nowe gmachy muzeów, filharmonii, teatrów, oper i bibliotek, rozbudowana zostanie infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Fundusze strukturalne z pewnością nie tylko zmienią mapę kulturalną Polski, ale także przyczyniają się do wzrostu jej atrakcyjności w Europie. Do końca 2010 r. podpisano umowy na wszystkie dostępne środki, beneficjentom w formie refundacji i zaliczek wypłacono z EFRR już ponad 454,8 mln zł.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu na lata 2007–2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro. Program dofinansowuje projekty transportowe, energetyczne, środowiskowe, ale także projekty infrastrukturalne z zakresu infrastruktury społecznej (kultura, zdrowie, szkolnictwo wyższe). Za wdrażanie XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.