Jeszcze do 6 listopada można wziąć udział w konsultacjach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w programie do podziału będzie niemal 2 mld euro na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych (m.in. e-integracja i e-aktywizacja).

Jest to program niezmiernie ważny dla instytucji kultury, bo jego III priorytet Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa zakłada prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i doradczych oraz działań popularyzujących korzystanie z technologii cyfrowych i aktywne uczestnictwo w kulturze cyfrowej. Pomoc będzie adresowana do grup o różnym poziomie kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w lokalnych społecznościach.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można również wziąć udział w konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się 4 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat udziału w konsultacjach (m.in. dane kontaktowe, formularze oraz projekt programu) znajdują się na portalu Funduszy Europejskich.