O dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł do 30 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania podpisanie z biblioteką umowy, w której znajdą się warunki współpracy przy realizacji określonego zadania. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia br.

Strategicznymi celami priorytetu są:

 • aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie;
 • wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

Jak wynika z regulaminu priorytetu, opublikowanego na stronie resortu kultury, główny nacisk w ramach priorytetu zostaje położony na kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk lokalnych. Projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny:

 1. Wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją (temat, formuła, odbiorcy).
 2. Zawierać syntetyczne przedstawienie powodów, dla których należy — zdaniem wnioskodawcy — zrealizować zadanie.
 3. Wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je — w możliwie szerokim kontekście — w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

W ramach priorytetu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań integrujących biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy elementy:

 1. zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki;
 2. zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczności („święto biblioteki”).

Realizacja zadania powinna odbyć się na terenie kraju w tym roku.

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

Dofinansowanie ma charakter celowy i można je wydać jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych, m.in. są to:

 • obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania),
 • wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania,
 • prawa autorskie,
 • najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń,
 • projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii,
 • noclegi i transport.

W ramach zadania nie można finansować:

 • prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów,
 • pokrywać kosztów zakupu środków trwałych.

Wnioski należy składać przez system EBOI.

Priorytetem zarządza Instytut Książki, który ma do rozdania 500 000 zł.

Program Ministra Promocja literatury i czytelnictwa będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020.