Do 30 września państwowe i samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań, które przyczynią się do upowszechniania dorobku badaczy i dokumentalistów, artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w sferze zainteresowań, których były i są społeczności wiejskie i małomiasteczkowe, grupy regionalne i religijne, a także mniejszości etniczne i narodowe.

Przyczyną powołania Programu są obchody w 2014 r. 200 rocznicy urodzin Oskara Kolberga — folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 1. Tradycja żywa w działaniu — zadania:
  • a) związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary,
  • b) związane z upowszechnianiem dorobku badaczy i dokumentalistów,
  • c) realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej z podmiotami reprezentującymi środowiska lokalne, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie twórczości muzycznej, słownej, tanecznej i wizualnej;
 2. Tradycja jako inspiracja — zadania związane z:
  • a) przekazem treści kulturowych,
  • b) tworzeniem nowych dzieł zainspirowanych tradycją;
 3. Tradycja udokumentowana jako źródło – zadania związane z:
  • a) konserwacją i zabezpieczaniem archiwów oraz ich udostępnianiem w Internecie,
  • b) wydawaniem książek i czasopism, prezentujących wyniki badań dotyczących zjawisk polskiej kultury tradycyjnej.

Do rozdania w Programie jest 2 mln zł. Instytucją zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca.
Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie resortu kultury.