Pytanie

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Przede wszystkim tego rodzaju działalność musi mieć swoje oparcie w statucie biblioteki. Następnie należy sporządzić regulamin takiej imprezy. Wreszcie istotne jest zawarcie niezbędnych umów, np. z podmiotami biorącymi udział w kiermaszu.

Wyjaśnienie

Zapisy w statucie

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut zawiera zaś m.in. zakres działalności (art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zakres działalności obejmuje nie tylko wskazanie celów statutowych będących przedmiotem działalności instytucji kultury, ale także metody, formy realizowania tych celów. Zapisy w statucie nie muszą precyzyjnie określać, w jakiej formie instytucja zamierza realizować cele statutowe.

Niepotrzebnie zawęzi to bowiem działalność instytucji. Wystarczy, że podejmowane działania można przyporządkować do odpowiednich zapisów statutu.

Regulamin kiermaszu

Zasady organizacji i przebiegu kiermaszu należy opisać w sporządzonym na tę okoliczność regulaminie.

Dokument taki powinien określać m.in.:

  • organizatora imprezy;
  • termin, miejsce i zakres kiermaszu;
  • książki przeznaczone na kiermasz (np. wskazanie, że chodzi o książki nowe, danego wydawnictwa lub o określonej tematyce albo używane, wycofane ze zbiorów biblioteki i przeznaczone do sprzedaży indywidualnej, a w dalszej kolejności do likwidacji, oznaczenie tych książek, np. pieczątkami o określonej treści);
  • cenę lub ceny książek sprzedawanych podczas kiermaszu, ewentualnie zasady wyceny niektórych egzemplarzy;
  • zasady ogłaszania terminu, miejsca i zakresu kiermaszu (na stronie internetowej, poprzez media społecznościowe lub informację przekazywaną bezpośrednio czytelnikom itd.).

Jeżeli biblioteka zamierza organizować takie kiermasze cyklicznie, warto byłoby sporządzić ogólny regulamin, określający zasady organizowania takich imprez.

Umowy

Może się zdarzyć — w zależności od zakresu organizowanego kiermaszu — że biblioteka współpracuje z różnymi podmiotami, w tym również, jak w tym przypadku — z wydawnictwem. Zasady takiej współpracy powinna określać zawarta między stronami umowa, określająca prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia za świadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862)