Pytanie

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Dyrektorzy instytucji kultury powołani na stanowiska przed 1 stycznia 2012 r. na czas określony pozostają na zajmowanych stanowiskach do końca okresu, na który zostali powołani (art. 8 ust. 1 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Natomiast dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, które od 1 stycznia 2012 r. nie stały się instytucjami artystycznymi, a więc w tym również dyrektorzy bibliotek, powołani na te stanowiska przed tym dniem na czas nieokreślony, pozostawali na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od tego dnia (art. 8 ust. 3 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej).

Wyjaśnienie

Zwracam jednak uwagę na art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, z którego wynika, że przepisów dotyczących pozostawania przez 3 lata na stanowisku dyrektorskim nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury.

Oznacza to, że dyrektor biblioteki — o ile organizator go nie odwołał — może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony. Nie ma więc miejsca odwołanie z mocy ustawy.

Co do samego stanowiska kierownika: zwracam uwagę, że w tym przypadku nad nazewnictwem wynikającym z umowy o pracę nadrzędność ma ustawa o działalności kulturalnej.

Oznacza to, że kierownik biblioteki, który sprawuje wszystkie funkcje dyrektora jednostki, wypełnia normę z art. 17 ustawy o działalności kulturalnej. Jeżeli kierownik biblioteki reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza nią oraz jednocześnie w dokumencie stanowiącym, czyli statucie, jest umocowany w tej roli, to zdecydowanie jest dyrektorem instytucji.

Nie ma na to wpływu fakt, że organizator nie dopełnia obowiązku zaktualizowania dokumentu i stosownego powołania. Zatem, ustalając stosunek pracy kierownika biblioteki, należy go uznać za dyrektora instytucji kultury na podstawie ustawy o działalności kulturalnej.

W takim przypadku kierownik powinien zwrócić się do organizatora o aktualizację dokumentacji. Jeżeli aktualizacja ta nie spowoduje zmian w systemie powoływania dyrektora i jego ciągłości pracy, to należy uznać, że jest to powołanie na czas nieokreślony w rozumieniu art. 68 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dokumenty, które w tym przypadku trzeba zaktualizować, to w szczególności statut, regulamin organizacyjny i stosunek powołania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
  • Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502)