Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Wolontariat dla dziedzictwa”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prognozowany budżet projektu to 1 000 000 zł.

Program „Wolontariat dla dziedzictwa” jest jednym z działań w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami realizowanego w latach 2014–2017. Jego nadrzędnym celem jest zaangażowanie społeczeństwa w poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz zapoznanie go z system opieki nad zabytkami. Zadaniem programu jest także zaangażowanie wolontariuszy i stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

Zadania programu będą realizowane w formie co najmniej 3-dniowych obozów dla wolontariuszy.

Działania w ramach programu nastawione są na wypracowanie długotrwałych efektów m.in. mowa tu o stworzeniu mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i władz lokalnych oraz wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, wypracowanie wzorów ochrony dziedzictwa kulturowego i stworzenie katalogu dobrych praktyk, a także podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz zbudowanie społeczności i forum wymiany doświadczeń wokół wolontariatu na rzecz dziedzictwa.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł. Maksymalna natomiast wynosi 40 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji obozów. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie wykonywania zadania tj. od 1 stycznia do 15 listopada 2017 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić wniosek w EBOI.