Do 31 sierpnia br. trwa nabór do programu stażowego „Otwarty świat”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Budżet programu wynosi 100 000 zł.

Celem tej inicjatywy jest wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a zagranicznymi pracownikami placówek muzealnych oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy praktycznej i teoretycznej. Ma temu służyć staż w jednym z muzeów Starego Kontynentu. Dodatkowym celem działań w ramach projektu jest umacnianie pozycji polskich muzeów zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

O finansowanie stażu za granicą mogą ubiegać się pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, kierowani na staż przez placówki, w których są zatrudnieni. O finansowanie stażu może ubiegać się maksymalnie dwóch pracowników danego muzeum.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie stażu trwającego od 14 do 30 dni. Staż powinien odbywać w okresie od 1 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego podpisanego przez uczestnika stażu oraz dyrektora muzeum kierującego na staż;
  • CV uczestnika stażu;
  • listu intencyjnego muzeum kierującego na staż, zawierającego uzasadnienie celowości odbycia stażu — podpisanego przez dyrektora tego muzeum;
  • programu stażu podpisanego przez uczestnika stażu, dyrektora muzeum kierującego na staż oraz przedstawiciela muzeum przyjmującego na staż;
  • listu intencyjnego muzeum przyjmującego na staż, potwierdzającego wolę przyjęcia uczestnika stażu podpisanego przez przedstawiciela tego muzeum.

Wyniki naboru ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.nimoz.pl do 30 dni od dnia zamknięcia naboru.

Szczegółowy informacje dotyczące programu „Otwarty świat” znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.