Pytanie

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Tak, pod warunkiem, że planowane przychody i koszty związane z przyszłorocznym koncertem instytucja kultury ujmie w planie finansowym na 2023 r.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury może podpisać umowę na koncert, który odbędzie się w przyszłym roku pod warunkiem, że związane z nim przychody i koszty ujmie w swoim planie finansowym.

Proszę pamiętać, że plan finansowy instytucja kultury tworzy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Przy czym koncert nie musi być organizowany tylko z dotacji podmiotowej. Jeśli przed podpisaniem umowy instytucja kultury nie zna wysokości dotacji podmiotowej na przyszły rok, to musi brać pod uwagę, że dotacja taka może nie wystarczyć na realizację wszystkich zaplanowanych zamierzeń.

W przedstawianym organizatorowi planie finansowym na 2023 r. instytucja musi ująć zaplanowany koncert, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. W przypadku, gdy dotacja będzie niższa od oczekiwanej, instytucja kultury będzie musiała zmienić plan finansowy.

Nie oznacza to jednak, że musi zrezygnować z koncertu. Organizację koncertu może częściowo sfinansować środkami własnymi, dotacją celową (może o nią wystąpić) lub środkami pozyskanymi w inny sposób (np. darowiznami od osób prawnych lub fizycznych, sponsoringiem).

Jeśli instytucja nie posiada środków własnych i nie pozyska innych środków, to powinna jeszcze raz przeanalizować koszty i sprawdzić, czy może poczynić oszczędności, które przeznaczy na organizację koncertu. Może także starać się o pożyczkę od organizatora, którą spłaci na przykład wpływami z koncertu.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)