Do 20 lipca br. trwa nabór wnioski do konkursu „BLISKO”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Operatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Nabór dotyczy zadań przygotowanych w latach 2021–2022.

Nadrzędnym celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Uprawnione do składania wniosków są biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100 000 mieszkańców.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań: podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców, wymianę doświadczeń oraz realizację wraz z partnerami 2‒6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie, skierowanych do społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności z miejscowości do 100 000 mieszkańców, a także budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji i spotkań, w tym wymianę doświadczeń liderów lokalnych.

Na realizację zadań przyznawane są dofinansowania na wydatki bieżące w wysokości od 100 000 do 140 000 zł. Kwota ta jest podzielona na dwa lata realizacji projektu. Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 1 września 2021 r. do 15 listopada 2022 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.