Do 6 marca potrwają konsultacje treści programów dofinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Do udziału w konsultacjach zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program 16: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” wspiera projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentacji historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.

Całkowity budżet Programu wynosi 70,5 mln euro. 5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. Z Programu udzielane będą granty o wartości nie mniejszej niż 1 mln euro na realizację projektów infrastrukturalnych (w tym z zakresu digitalizacji).

Program 17 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” to program realizowany wspólnie z Norweską Radą Sztuki. Program wspierać będzie działania mające na celu poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, zwiększenie mobilności twórców i zwiększenia aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze oraz wzmocnienie jakości współpracy międzyinstytucjonalnej, a także umacnianie dialogu międzykulturowego.

Całkowity budżet Programu wynosi 11,1 mln euro. Około 70% tej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie dużych projektów, w tym polegających na współpracy międzyinstytucjonalnej (pomoc od 150 tys. euro), reszta — na małe projekty (od 50 tys. do 150 tys. euro). W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” (nieinwestycyjne) o charakterze niekomercyjnym, realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Komentarze do treści Programów oraz załączników można zgłaszać na opracowanych w tym celu formularzach i przesyłać na adres e-mail: dfe@mkidn.gov.pl.