Pytanie

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Przepisy Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie regulują tej kwestii. Jednak w opisanym przypadku należy przyjąć, że pracownik biblioteki, który jest dla domu kultury jednocześnie emerytem, ma prawo do korzystania ze świadczeń ZFŚS w swoim aktualnym miejscu pracy, czyli w bibliotece.

Wyjaśnienie

Takie stanowisko wynika z analizy dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Z orzecznictwa

Zwrot «emeryt — były pracownik zakładu» należy łączyć tylko z tym zakładem pracy, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do statusu emeryta.

(…) zakładem pracy sprawującym opiekę socjalną nad emerytem jest zawsze ten zakład, w którym emeryt był ostatni raz zatrudniony, i to niezależnie od tego, czy przeszedł on z niego na emeryturę, czy też było to przejście „ponowne”.

(…) emeryt, który podejmuje pracę, staje się pracownikiem, któremu przysługują świadczenia z ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym. Status pracownika jest bowiem w tym wypadku „mocniejszy” od statusu emeryta.

Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r., sygn. akt I PZP 56/91, OSNC 1992/4/63

Podstawa prawna

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 28 maja 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2013 r. poz. 1645)