Jeszcze przed wakacjami warto wziąć udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Kultura — Interwencje i najpóźniej do 30 czerwca złożyć wniosek o dofinansowanie.

Program ma wspierać różnorodne inicjatywy kulturalne oraz projekty zwiększające obecność kultury w życiu społecznym realizowane przez:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowym.

W programie nie wezmą udziału jedynie instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Gra warta zachodu, ponieważ na realizację całego programu MKiDN przeznaczyło do 10 mln zł, a maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

  • 350 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,
  • 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku,

przy czym konieczne jest zdeklarowanie wkładu własnego na realizację zadania we wniosku.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor NCK, na wniosek Zespołu Oceniającego, może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%.

We wniosku mogą się znaleźć projekty następujących działań kulturalnych:

  • a) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • b) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • c) nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
  • d) organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania to 26 lipca i 30 listopada 2013 r.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Wnioski do programu należy złożyć poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.

Jest też małe udogodnienie dla wnioskujących. Jeśli wniosek zgłoszą Państwo do 15 czerwca, to w razie wykrycia w nim błędów formalnych, będą Państwo o nich poinformowani. Będzie więc możliwość, żeby taki wniosek poprawić lub uzupełnić.