Instytucje kultury, które są właścicielami, posiadaczami czy zarządcami obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą składać wnioski w tym ogólnopolskim konkursie, za którego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Mają na to czas jeszcze do 5 lutego br.

Celem Konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, a w szczególności:

  • prawidłowe wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w tym również, jeżeli zachodzi taka konieczność, jego trwałe zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  • właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości;
  • rewaloryzacja zabytku podkreślająca jego walory i nie wpływająca ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.

Do konkursu można zgłaszać zabytki w następujących kategoriach:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • adaptacja obiektów zabytkowych,

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

  • architektura i konstrukcje drewniane,
  • architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Co ważne, każde zgłoszenie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii.

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej, o której mowa w regulaminie konkursu, należy przesłać na adres Organizatora:
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie z dopiskiem „Zabytek zadbany”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi w kwietniu 2014 r. w Żyrardowie podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.