Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury ogłosiło wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Całkowity budżet projektu to 1 079 676 000 zł.

Nadrzędnym celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw pro-czytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego.

Program obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia: Priorytet 1 — Poprawa oferty bibliotek publicznych, Priorytet 2 — Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, Priorytet 3 — Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz Priorytet 4 — Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

Środki w ramach projektu będą wydatkowane m.in. na zakup przez biblioteki publiczne ok. 14 500 000 nowości wydawniczych, w tym usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków, budowę ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, w ramach której powstanie platforma dla 500 bibliotek, inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych poprzez dofinansowania w wysokości od 500 000 zł do 2 250 000 zł ok. 164 ośrodków, rozwój kompetencji pracowników bibliotek oraz kampanię społeczno-informacyjną. Jednocześnie ok. 10 300 bibliotek szkolnych i pedagogicznych otrzyma dofinansowanie na zakup ok. 4 000 000 nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia. Około 13 000 placówek wychowania przedszkolnego otrzyma natomiast ponad 41 mln zł na zakup nowości wydawniczych.

O dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach inicjatywy mogą ubiegać się instytucje zlokalizowane w miastach do 100 000 mieszkańców. Szczególne wsparcie w programie otrzymają zabytkowe obiekty biblioteczne, biblioteki znajdujące się w nieodpowiednim stanie technicznym. Premiowana będzie także budowa nowych, energooszczędnych obiektów bibliotecznych.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” zostanie także uruchomiony nowy program dotacyjny pn. BLISKO.

Pierwsza edycja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” była realizowana w latach 2016–2020. W efekcie programu biblioteki publiczne wzbogaciły się m.in. o 16 700 000 książek drukowanych, 450 000 audiobooków, 150 000 e-booków. Wsparciem zostało objętych 220 obiektów bibliotecznych, średnio w kwocie ok. 800 000 zł.