Do 29 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok. Operatorem trzech z nich jest Narodowe Centrum Kultury. Są to Infrastruktura domów kultury, Kultura Dostępna i Edukacja kulturalna.

Infrastruktura domów kultury

Nadrzędnym celem programu Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Nabór w ramach programu skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki posiadających status samorządowej instytucji kultury, a także bibliotek w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki. Udział w naborze mogą wziąć również jednostki samorządu terytorialnego.

W programie Infrastruktura domów kultury ubiegać można się o dofinansowanie następujących zadań:

 1. Roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej; Minimalna kwota wnioskowana w zadaniu wynosi od 100 000 zł, maksymalna 1 000 000 zł.
 2. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Minimalna kwota wnioskowana w zadaniu wynosi 20 000 zł, maksymalna 500 000 zł.
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko. Minimalna kwota wnioskowana w zadaniu wynosi 20 000 zł, maksymalna 500 000 zł.

Kultura Dostępna

Program Kultura Dostępna ma natomiast na celu wspierać zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

Inicjatywa skierowana jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury, uczelni artystycznych, publicznych szkół artystycznych prowadzących samodzielną księgowość, niepublicznych szkół artystycznych prowadzących samodzielną księgowość oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, a także do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W programie Kultura Dostępna ubiegać można się o dofinansowanie następujących zadań:

 1. Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami.
 2. Działania poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury.
 3. Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej.

Minimalna kwota wnioskowana w we wszystkich zadaniach wynosi 5000 zł, maksymalna 150 000 zł.

Edukacja kulturalna

Trzeci z programów, Edukacja kulturalna, promuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Nabór prowadzony jest dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W programie Edukacja kulturalna ubiegać można się o dofinansowanie następujących zadań:

 1. Projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych.
 2. Przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych.
 3. Działania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.
 4. Tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”.
 5. Tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej realizowanych przez organizacje harcerskie.

Minimalna kwota wnioskowana w we wszystkich zadaniach wynosi od 30 000 zł, maksymalna do 500 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI.