Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła Programy Ministra na rok 2015. Pierwsza tura naboru wniosków do priorytetu Ochrona zabytków w Programie Dziedzictwo kulturowe trwa do 31 października br. Przewidywany budżet projektu to 80 000 000 zł. Wnioski do programu należy składać poprzez system EBOI znajdujący się na stronie internetowej ministerstwa.

Nadrzędnym celem priorytetu Ochrona zabytków jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz udostępnianie ich na cele publiczne.

Bardzo ważne przy realizacji priorytetu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytków. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymywać będą obiekty najbardziej zagrożone oraz zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznane za Pomniki Historii oraz posiadające wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru jak również osoby posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Wnioskodawcy w ramach priorytetu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót).

Dla osób, które nie zdążą przesłać wniosków do 31 października br. przewidziana jest druga tura naboru, która potrwa do 31 marca 2015 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w priorytecie Ochrona zabytków wynosi 25 000 zł. Przy czym osobie ubiegającej się o dofinansowanie może być ono udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych. W przypadkach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie może być udzielone także w kwocie wyższej niż wspomniane 50 % — do 100% nakładów koniecznych. Wnioskodawca w takim przypadku ma obowiązek umieszczenia we wniosku stosownej informacji na ten temat wraz z uzasadnieniem.

Kolejne programy i priorytety ministra będą ogłaszane w najbliższych dniach.

Szczegółowy regulamin dotyczący składania wniosków w priorytecie Ochrona zabytków znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie znajduje się również wzór wniosku.