Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swoich stronach internetowych, do 7 maja można składać wnioski w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” oraz Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ.

Nowością jest także to, że dopuszcza się składanie projektów dużych w rozumieniu definicji zawartej w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytucją Pośredniczącą dla XI priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.