Pytanie

Księgowa pracowała w bibliotece 18 lat, równolegle była pracownikiem urzędu miejskiego. 28 lipca 2018 r. przeszła na emeryturę. Kończąc pracę w bibliotece, otrzymała nagrodę za 30 lat pracy. Ponownie podjęła pracę od 1 sierpnia 2018 r. i tego dnia dostarczyła świadectwo pracy z urzędu miejskiego. Ze złożonych świadectw pracy wynika, że na dzień ponownego przyjęcia do pracy jej łączny staż pracy wynosi 40 lat, 10 miesięcy i 28 dni. Według obowiązującego w bibliotece regulaminu wynagradzania nagroda jubileuszowa przysługuje za 40 lat pracy.
Czy w związku z tym należy wypłacić jej nagrodę za 40 lat pracy?

Przy obliczaniu okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej obowiązuje zasada, że równoczesne okresy pracy nie podlegają zsumowaniu. Nawet jeśli pracownik był równolegle zatrudniony w dwóch czy nawet czterech zakładach pracy, to do okresu pracy dla potrzeb obliczenia wymiaru nagrody jubileuszowej uznaje się daty najwcześniejszego i najpóźniejszego zatrudnienia.

Wyjaśnienie

Z § 4 ust. 3 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury wynika, że w przypadku gdy pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej uwzględnia się korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.

Przykład

Pracownik zatrudniony był na 1/2 etatu w dwóch zakładach pracy w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2000 r. do 31 czerwca 2018 r.,
  • od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Z tych dwóch stosunków pracy do nagrody jubileuszowej należy zaliczyć jeden okres zatrudnienia — od 1 lipca 2000 r. do 31 czerwca 2018 r., ponieważ jest to okres korzystniejszy dla pracownika. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu, ale istotny jest przepracowany czas, który — choć nakłada się na siebie — to nie podlega wydłużeniu, tzn. jeden miesiąc pracy nawet na dwóch pełnych etatach to nadal jeden miesiąc, a nie dwa. Wynika to z zasady określonej w art. 31b ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, że do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W sytuacji opisanej w pytaniu należy nałożyć na siebie okresy pracy w bibliotece i urzędzie miejskim; ustalić, który był pierwszy. Rozpoczęcie pracy w pierwszym z nich będzie jednocześnie datą początku okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Datą końcową będzie dzień przejścia na emeryturę. Następnie wystąpią trzy dni przerwy w zatrudnieniu i od 1 sierpnia 2018 r. będzie miał początek kolejny okres pracy, który można zaliczyć do wymaganego czasu pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862; ost. zm. Dz.U z 8 czerwca 2018 r. poz. 1105)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)