Pytanie

Pracuję w bibliotece publicznej i w tym roku tj. 1 września 2012 r. będę miała 20 lat pracy. Przez rok byłam na zasiłku dla bezrobotnych i przez rok pracowałam w prywatnym zakładzie pracy na umowę o pracę. Czy te dwa okresy wliczą mi się do nagrody jubileuszowej?
W naszej bibliotece jest regulamin wynagradzania i stanowi on, że do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także okres zatrudnienia w prywatnym zakładzie pracy podlegają wliczeniu do stażu pracy wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej w tej bibliotece. Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w bibliotece do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia zaliczeniu podlega czas zatrudniania w prywatnym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę.

Wyjaśnienie

Natomiast okresem, który z mocy odrębnych przepisów podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, nie jest generalnie czas pozostawania bez pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dalej: ustawa). Ale i od tej zasady są trzy wyjątki, ponieważ okres pobierania zasiłku nie wlicza się do (art. 79 ust. 2 ustawy):

  1. okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku;
  2. okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
  3. stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów, np. zawodu lekarza, pielęgniarki, nauczyciela.

Wynika z tego, że roczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych podlega zaliczeniu do stażu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej w tej bibliotece.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707)