Pytanie

Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
Czy dyrektorowi instytucji również można wypłacić taką nagrodę, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Istnieje możliwość wypłacania pracownikom instytucji kultury nagrody rocznej za 45 lat pracy pod warunkiem, że takie zapisy znajdują się w jej regulaminie wynagradzania.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 31d ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą określone w tej ustawie obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.

Pracownik instytucji kultury po 40 latach pracy uprawniony jest m.in. do nagrody jubileuszowej w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego — zgodnie z art. 31c ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej.

Ustawa ta nie przewiduje więc nagrody jubileuszowej po 45 i 50 latach pracy, a zdarza się obecnie, że pracownicy instytucji kultury mogą pochwalić się takim stażem pracy. Dlatego na podstawie art. 31d ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej instytucja ma możliwość wprowadzenia korzystniejszych zasad przyznawania nagrody jubileuszowej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.

Może to dotyczyć kolejnych nagród za dalsze lata pracy lub podwyższenia wysokości nagród przyznawanych na podstawie ustawy o działalności kulturalnej. Warunkiem jest oczywiście posiadanie na to środków finansowych.

Sprawa przyznania dyrektorowi instytucji kultury nagrody jubileuszowej za lata dalsze niż określone w ustawie o działalności kulturalnej jest nieco bardziej skomplikowana.

Wymaga ona przyznania przez organ uprawniony do jej przyznania dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, którym jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jako organ organizatora, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta (starosta powiatu, marszałek województwa).

Tak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania wydanego na podstawie art. 11 ust. 3 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli tzw. ustawy kominowej.

Pisaliśmy o tym w poradzie „Nagroda jubileuszowa dla dyrektora — czy należy się z mocy prawa czy wymaga przyznania?”, opublikowanej w grudniowym Poradniku Instytucji Kultury z 2017 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. poz. 1608)
  • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz.U. z 28 czerwca 2018 r. poz. 1252; ost. zm. Dz.U. z 21 marca 2019 r. poz. 534)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. nr 14, poz. 139; ost. zm. Dz.U. z 14 maja 2018 r. poz. 887)