Pytanie

W instytucji kultury zatrudnionych jest 8 osób, nie ma więc obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania. Dyrektor chce w planie finansowym jednostki zaplanować nagrody roczne dla pracowników.
Czy w takim przypadku należy jednak wprowadzić regulamin wynagradzania?

Jeżeli nagrody roczne mają być przyznane wszystkim pracownikom, to konieczne jest wprowadzenie regulaminu wynagradzania, nawet jeśli jego treść miałaby obejmować tylko te nagrody.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia 8 osób. Tak stanowi art. 772 § 1 i 12 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Oprócz kp, zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń z tą pracą związanych określa art. 31‒31c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Wymienia ona jedynie:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek specjalny,
 • nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie pracowników artystycznych,
 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę emerytalną.

Jeżeli pracodawca chce kształtować składniki wynagrodzenia pracowników korzystniej niż ustawa o działalności kulturalnej poprzez zwiększenie ich stawek lub przyznanie innych nowych składników, jak np. premie czy nagrody roczne, to na podstawie art. 31d ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej może to zrobić w:

 • układzie zbiorowym pracy lub
 • regulaminie wynagradzania.

Z treści tego przepisu wynika, że bez któregoś z tych aktów prawa wewnątrzzakładowego nie można wprowadzić innych niż wynikających z ustawy o działalności kulturalnej zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń z tą pracą związanych, ponieważ nie będzie podstawy prawnej do ich wypłacania.

Proszę też pamiętać, że dyrektorowi instytucji, jego zastępcy i głównemu księgowemu:

 • przysługuje nagroda roczna na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz że
 • ani układ zbiorowy pracy ani regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania tych osób (art. 771 § 5 w związku z art. 24126 § 2 kp).

Podstawa prawna

 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862)
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 12 października 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 17 maja 2017 r. poz. 962)
 • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1222)