Pytanie

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Chodzi o art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Przepis ten stanowi, że przepisów przejściowych dotyczących pozostawania na swoich stanowiskach do końca 2013 r. dyrektorów instytucji kultury powołanych przed 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Centrum Kultury i Kultury Fizycznej powstało w 2007 r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast organizator przekazuje środki budżetowe na działalność centrum kultury z działu 921, rozdziału 92109 — domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.

W przepisach nie ma definicji ośrodka kultury, domu kultury lub centrum kultury. Klasyfikację podziału należy przeprowadzić zarówno pod kątem samej działalności instytucji, jak i klasyfikacji źródeł finansowania. Utrudnieniem jest w tym przypadku fakt, że nie ma generalnych zasad odnoszących się do tego, jaki jest zakres działania domu kultury, ośrodka kultury czy centrum kultury.

Wyjaśnienie

W tym przypadku nie można jednak opierać się tylko na samej nazwie instytucji. Również statut centrum kultury nie rozwiązuje tego dylematu.

Przypisana nazwa centrum kultury i same cele działania mogą być z powodzeniem stosowane w domach i ośrodkach kultury. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje zaszeregowanie w rozdziale klasyfikacji budżetowej:

  • 92109 — dla domów kultury i ośrodków kultury,
  • 92113 — dla centrów kultury.

Skoro finansowanie centrum kultury zostało sklasyfikowane w rozdziale 92109 klasyfikacji budżetowej, to należy uznać, że mimo nazwy „centrum” należy instytucję traktować jako ośrodek lub dom kultury.

W takim przypadku do dyrektora centrum będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Zatem powołanie dyrektora na czas nieokreślony będzie zachowywało swoją moc prawną i nie zostanie uchylone po upływie okresów przewidzianych dla centrów.

Trzeba jednak pamiętać, że w tej sytuacji organizator popełnił błąd, ponieważ powołał centrum kultury, a budżetowo traktuje je jako ośrodek kultury.
Bezpieczniejszym rozwiązaniem ze strony organizatora powinno być odwołanie dyrektora i powołanie go na podstawie nowych przepisów.

W takiej sytuacji odwołać dyrektora można w każdym czasie. Inne rozwiązanie leżące po stronie organizatora to zmiana statutu poprzez wprowadzenie zmiany w nazwie instytucji na zgodną ze stanem faktycznym (budżetowym).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz. 207; ost. zm. Dz.U. z 14 lutego 2013 r. poz. 215)