Pytanie

Pytania dotyczą nazw stanowisk pracy w instytucjach kultury.
Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?
Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

W związku z usunięciem z nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury wykazu stanowisk pracy, obecnie dyrektor instytucji kultury może dowolnie kształtować nazwy stanowisk pracy, a także je łączyć.

Wyjaśnienie

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie pracowników muzeów zaliczanych do grupy muzealników oraz specjalistów w zawodach dotyczących działalności muzealniczej (art. 32 ust. 2 i art. 32b ust. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach), dla których nazwy stanowisk pracy od 30 listopada 2015 r. przeniesiono z Rozporządzenia MKiDN z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawnionych do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania bezpośrednio do ustawy o muzeach.

Zdecydowanie odradzam zawieranie z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę, nawet jeśli nie ma wątpliwości, że praca w ramach obu umów nie przekroczy godzin pracy w ramach jednego etatu. W sytuacji opisanej w pytaniu w umowie o pracę można wskazać zatrudnienie pracownika na 2 stanowiskach pracy, wykazując wymiar etatu dla każdego z nich.

Można także stworzyć zupełnie nowe stanowisko pracy o nowej nazwie obejmujące zakres wszystkich czynności, jakie pracownik ma wykonywać w ramach umowy o pracę.
Proszę pamiętać, że o stanowisku pracy nie decyduje jego nazwa, ale zakres obowiązków przypisanych pracownikowi.

Zatem można zatrudnić pracowników na stanowiskach: informatyk/pracownik administracji albo kapelmistrz/pracownik administracji.

Można także zostawić nazwę stanowiska pracy, np. informatyk, a w wykazie obowiązków dodać do obowiązków informatycznych także czynności związane z obsługą kina i przedstawień.

Nie ma również przeszkód, aby ośrodek kultury zatrudnił koordynatora projektu na takim właśnie stanowisku.

Koordynator projektu może mieć zadaniowy czas pracy, trzeba tylko pamiętać, że zgodnie z art. 140 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) musi to być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy.

W takim przypadku pracodawca, w porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 kp, czyli aby nie przekraczał 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zadaniowy czas pracy wprowadza się wówczas, gdy dla wykonania określonych zadań trudne jest dokładne określenie momentu ich rozpoczęcia i zakończenia, a także wtedy, gdy kontrola czasu poświęconego na wykonywanie pracy jest niemożliwa lub utrudniona. Wówczas pracownik może świadczyć pracę poza normalnymi godzinami otwarcia instytucji. Dlatego, decydując się na zadaniowy czas pracy, dyrektor musi ufać, że pracownik mimo braku systematycznej kontroli czasu pracy wykona powierzone zadania.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)
  • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 3 września 2012 r. poz. 987; ost. zm. Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania (Dz.U. z 17 sierpnia 2012 r. poz. 937)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 31 sierpnia 2015 r. poz. 1268)