Pytanie

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. dotację celową 17 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku. Dotacja zaksięgowana została na koncie 131 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fakturę za dokumentację zaksięgowano na kontach 080 „Środki trwale w budowie” / 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Budynek przebudowano w 2022 r. i sporządzono nową dokumentację.
Co zrobić z saldami kont 080 „Środki trwale w budowie” i 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy potraktować to jako zaniechaną inwestycję?

W przypadku, gdy potrzebna jest nowa dokumentacja, a stara jeszcze jest zaksięgowana na koncie 080 „Środki trwale w budowie”, należy ją spisać w koszty.

Wyjaśnienie

Bez względu na koszty, jakie poniosła instytucja kultury na dokumentację w 2013 r., jeśli nie może jej wykorzystać w bieżącym roku — powinna ją zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych.

Pozostałe koszty to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Przy czym instytucja kultury musi także rozliczyć międzyokresowe przychody, a zatem do ksiąg rachunkowych wprowadzi zapisy:

  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 080 „Środki trwałe w budowie”; oraz równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)