• Liczba stron: 160
  • ISBN-13: 978-83-932461-1-3
  • Cena katalogowa: 69,00 zł
  • Cena dla prenumeratorów: 59,00 zł
  • Stan prawny: październik 2011

Od dawna oczekiwana nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej stała się faktem. Dotychczasowe przepisy z zakresu działalności kultury prowadziły do tego, że podmioty działające w tym obszarze napotykały szereg ograniczeń wynikających z przepisów, a wiele z nich budziło wątpliwości interpretacyjne. Zamiarem nowelizacji była zmiana niekorzystnych regulacji oraz wprowadzenie jednoznacznych przepisów w miejsce tych, które budzą wątpliwości.

Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej. Komentarz do zmian. Format A5, 160 stron, oprawa klejona.

Spis treści

1. Zmiany w przepisach ogólnych
1.1. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
1.2. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
1.3. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
1.4. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

2. Nowy podział instytucji kultury
2.1. Instytucje artystyczne i inne instytucje kultury
2.1.1. Ustalenie formy organizacyjnej w akcie o utworzeniu instytucji kultury
2.1.2. Katalog instytucji artystycznych
2.2. Sezony artystyczne i plany repertuarowe

3. Organizacja instytucji kultury
3.1. Jednostki samorządu terytorialnego jako organizator instytucji kultury
3.2. Niezbędne zmiany w statutach instytucji kultury
3.3. Wpis do rejestru instytucji kultury
3.4. Wykaz obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna
3.5. Połączenie i podział instytucji kultury
3.6. Podział instytucji kultury
3.7. Tworzenie lub łączenie instytucji kultury na podstawie umowy między organizatorami

4. Dyrektor i pracownicy instytucji kultury
4.1. Nowe zasady powoływania dyrektora instytucji kultury
4.1.1. Opinia związków zawodowych, stowarzyszeń oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.1.2. Okres umowy z dyrektorem
4.1.3. Umowa z dyrektorem
4.1.4. Przeniesienie zasad dotyczących kontraktów menedżerskich
4.1.5. Odesłanie do Kodeksu pracy
4.1.6. Liczba zastępców dyrektora zapisana w statucie
4.2. Powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej
4.3. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora
4.4. Kwalifikacje uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury i tryb ich stwierdzania
4.5. Nowe zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury
4.6. Zasady wynagradzania pracowników instytucji artystycznych

5. Majątek i finanse instytucji kultury
5.1. Plan finansowy instytucji kultury
5.2. Przychody instytucji kultury
5.3. Dotacje celowe także dla organizacji pozarządowych
5.4. Fundusz instytucji kultury

6. Nowe przepisy dla muzeów
6.1. Połączenie muzeów
6.2. Wykaz muzeów na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6.3. Określenie źródeł finansowania działalności muzeum
6.4. Prawo muzeum do pierwokupu zabytków
6.5. Muzealia

7. Nowe przepisy dla bibliotek
7.1. Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
7.2. Połączenie biblioteki
7.3. Określenie źródeł finansowania działalności biblioteki
7.4. Biblioteki naukowe i biblioteki w jednostkach o specyficznej działalności
7.5. Określenie kwalifikacji bibliotekarzy

8. Pozostałe zmiany
8.1. Zmiana nazwy rozdziału 2a
8.2. Gospodarka finansowa instytucji kultury
8.3. Działalność kulturalna prowadzona przez ministra obrony i ministra spraw wewnętrznych

9. Akty prawne
9.1. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
9.2. Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw