Dostosowanie przepisów do specyfiki działalności instytucji kultury. Młodzi aktorzy czy muzycy będą mieli większe szanse na zatrudnienie na umowę o pracę. To propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany do ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej są efektem prawie dwuletnich konsultacji społecznych oraz międzyresortowych. Projekt nowelizacji ma na celu m.in. wprowadzenie jednoznacznych przepisów w miejsce tych, które budzą wątpliwości, usprawnienie funkcjonowania instytucji kultury oraz spowodowanie lepszego wykorzystania środków przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • określenia wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury (muzea, biblioteki),
 • podziału instytucji kultury na instytucje artystyczne (np. teatry, filharmonie, opery) i inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury),
 • zatrudniania dyrektora instytucji kultury (na czas określony),
 • planowania pracy w ramach sezonu (umowa sezonowa na czas określony, 15-letni staż pracy na podstawie sezonowych umów artystycznych uprawnia do umowy na czas nieokreślony),
 • powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie prawnej lub fizycznej,
 • łączenia różnych form organizacyjnych instytucji kultury,
 • umieszczenie wykazu wszystkich muzeów umieszczany na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wraz z ustawą o działalności kulturalnej zmiany będą dotyczyły ustawy:

 • z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 18 ust. 2),
 • z 21 listopada 1996 r. o muzeach (art. 5a, 6, 20, 23, 29),
 • z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6, 7, 11, 13, 21, 26, 29),
 • z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 43),
 • z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (załącznik do ustawy).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z 3 grudnia 2010 r. znajduje się na stronie www.mkidn.gov.pl. Obecnie projekt trafił do Sejmu.