Od 30 kwietnia do 17 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Budżet konkursu wynosi 113 000 000 zł.

W ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane oraz biblioteki.

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach konkursu nie może przekroczyć 50 000 000 euro. Minimalna natomiast wynosi 4 000 000 zł.

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić wniosek o dofinansowanie dostępny na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.