W planie urlopów pracownicy księgowości muzeum mieli urlop zaplanowany na koniec czerwca — początek lipca. Na ten termin zapowiedziano jednak kontrolę finansową organizatora. Przesunęliśmy więc pracownikom zaplanowane urlopy na początek sierpnia. Czy słusznie?

Tak. Muzeum jako pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (art. 161 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp). Przepis ten nie może być jednak rozumiany jako bezwzględny nakaz uwzględniania każdego wniosku pracownika o udzielenie urlopu, złożonego w każdym czasie.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów (art. 163 kp). Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Jeżeli więc urlop pracowników księgowości został ujęty w planie urlopu, to co do zasady pracodawca nie powinien odmówić jego udzielenia. Jeżeli pracodawcy jest nie na rękę, żeby pracownik „poszedł” na urlop wypoczynkowy w terminie uwzględnionym w planie urlopów — może przesunąć jego termin. Przesunięcie terminu urlopu jest bowiem dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 kp). Z pewnością kontrola finansowa jest taką szczególną potrzebą pracodawcy. Żeby pracodawca mógł przesunąć termin urlopu, muszą łącznie zostać spełnione oba wyżej wymienione warunki.

Natomiast jeżeli w muzeum nie działa zakładowa organizacja związkowa, albo organizacja taka działa, ale wyraziła zgodę na to, żeby plan urlopów nie był tworzony, pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem, także biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W takim przypadku muzeum może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu w terminie, o jaki wnioskuje.

Uwaga!
Jedynie wobec kilku kategorii pracowników pracodawca jest bezwzględnie związany wnioskiem pracownika w sprawie terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego:

  • pracownicy, która chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim oraz pracownika — ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 kp),
  • pracownicy lub pracownika — bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim,
  • pracownika lub pracownicy — bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (podstawowego lub dodatkowego),
  • pracownika — ojca, który chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim,
  • pracownika młodocianego uczęszczającego do szkoły, któremu należy udzielić na jego wniosek urlopu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 kp).

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432).