Pytanie

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Dyrektorowi GOK nie przysługuje odprawa w związku z likwidacją instytucji na podstawie art. 1 i art. 8 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ponieważ instytucja zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Wyjaśnienie

Na podstawie art. 12 w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę przez podmiot zatrudniający z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, dyrektorowi instytucji kultury może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

Należy zwrócić uwagę, że w przepisach jest mowa o uprawnieniu a nie obowiązku przyznania odprawy.

Niewątpliwie jednak dyrektorowi przysługiwać będzie odprawa emerytalna, jeśli istnieć będzie związek, choćby czasowy, pomiędzy ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę (art. 31c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz.U. z 28 czerwca 2018 r. poz. 1252; ost. zm. Dz.U. z 21 marca 2019 r. poz. 534)
  • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz.U. z 15 października 2018 r. poz. 1969; ost. zm. z 22 sierpnia 2018 r. poz. 1608)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)