Pytanie

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Przepisy nie przewidują wypłaty jednorazowej odprawy z tytułu przejścia na rentę rodzinną.

Wyjaśnienie

Pytanie dotyczy jednorazowej odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 31c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Przysługuje ona pracownikowi instytucji kultury w dwóch sytuacjach, gdy jego stosunek pracy ustał w związku z:

  • przejściem na emeryturę lub
  • przyznaniem renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odprawa ma charakter jednorazowy. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika. Przy czym do okresu pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Odprawa rentowa z ustawy o działalności kulturalnej

Liczba miesięcznych wynagrodzeń: 1 — Okres zatrudnienia pracownika: krócej niż 15 lat
Liczba miesięcznych wynagrodzeń: 2 — Okres zatrudnienia pracownika: co najmniej 15 lat
Liczba miesięcznych wynagrodzeń: 3 — Okres zatrudnienia pracownika: co najmniej 20 lat

Proszę zauważyć, że regulacje z ustawy o działalności kulturalnej są korzystniejsze niż te określone w art. 921 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Przepis ten przewiduje odprawę pieniężną w wysokości tylko jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zarówno przepisy kp, jak i ustawy o działalności kulturalnej dokładnie wskazują, o przejście na jaką rentę uprawnia pracownika do jednorazowej odprawy. Chodzi wyłącznie o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Problem przedstawiony w pytaniu był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego.

Z orzecznictwa

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną, nie nabywa prawa do odprawy rentowej na podstawie art. 921 kp.

Wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 408/99

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 12 października 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 17 maja 2017 r. poz. 962)