Pytanie

Ośrodek kultury podpisał umowę z wykonawcą na koncert, który odbędzie się w przyszłym roku. Umowa obejmuje konieczność opłacenia zaliczki na poczet przyszłego wydarzenia już w roku bieżącym.
Jak potraktować taką zaliczkę pod kątem podatku dochodowego?
Jak zaliczkę wykazać w CIT-8?

Taka zaliczka jest poniesionym przez instytucję kultury kosztem. W odniesieniu do zaliczek przyjmuje się, że zasadniczo nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów z uwagi na swój niedefinitywny charakter. Jednak w tym przypadku zaliczkę sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej, co oznacza, że z tego powodu nie stanowi ona kosztu podatkowego.

Wyjaśnienie

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wyłączonych z kosztów podatkowych (art. 15 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop).

Jeżeli chodzi o zaliczki na poczet dostaw towarów czy świadczenia usług, które będą zrealizowane w przyszłości, to uznaje się, że zasadniczo nie są one kosztem uzyskania przychodów. Zdaniem fiskusa, o zakwalifikowaniu wpłaconej tytułem zaliczki należności do kosztów uzyskania przychodu decyduje charakter takiej wpłaty. Trzeba tu pamiętać, że co do zasady zaliczki jako wpłaty niemające charakteru definitywnego (ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-1246/10/RM).

Jednak takie stanowisko dotyczy tylko kosztów sfinansowanych ze środków podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np. ze środków własnych instytucji kultury. Zakładam, że w tym przypadku zaliczkę sfinansowano z dotacji podmiotowej otrzymanej przez instytucję. Przypominam, że taka dotacja korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jeżeli tak, to z tego właśnie powodu jakiekolwiek koszty sfinansowane z takich środków wyłączono z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

Zaliczek sfinansowanych ze środków własnych, tj. innych niż dotacja podmiotowa, z uwagi na to, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, nie wykazuje się w części D.2. formularza CIT-8(29) dotyczącej kosztów podatkowych. Jednak zaliczka jest kosztem statutowym, a zatem równowartość zaliczki stanowi dochód przedmiotowo zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochody korzystające z tego zwolnienia (w części przeznaczonej na cele objęte zwolnieniem) wykazuje się w części B.1. formularza CIT-8/O(16) w poz. 14 i 75. Kwotę z poz. 75 załącznika CIT-8/O przenosi się do poz. 93 formularza głównego CIT-8.

Natomiast w razie sfinansowania zaliczki z dotacji podmiotowej, a pewnie tak było w tym przypadku, wydatek sfinansowany z dotacji przedmiotowo zwolnionej od podatku korzysta z tego samego zwolnienia, czyli w tym przypadku z art. 1 ust. 1 pkt 47 updop. Dotacje korzystające z tego zwolnienia wykazuje się w poz. 40 i 75 CIT-8/O i przenosi do poz. 93 CIT-8.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 18 sierpnia 2020 r. poz. 1406; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)