Tylko do przyszłego wtorku, 2 kwietnia 2013 r., trwa II nabór wniosków w 5 następujących programach:

 1. Obserwatorium kultury,
 2. Kolekcje — priorytet 2 — Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,
 3. Kolekcje — priorytet 4 — Kolekcje muzealne,
 4. Promocja literatury i czytelnictwa — priorytet 1 — Literatura,
 5. Dziedzictwo kulturowe — priorytet 1 — Ochrona zabytków.

Ze względu na to, że termin zakończenia naboru przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, termin naboru został przedłużony do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Powtarzamy więc w telegraficznym skrócie, na czym polegają podstawowe założenia tych programów:

1. Obserwatorium kultury

Głównym celem programu Obserwatorium kultury jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej — opartej na założeniu, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa.

Departament Mecenatu Państwa (jako instytucja zarządzająca programem) będzie dbał o to, czy zgłaszane przez Państwa projekty wpisują się w te założenia i czy odnoszą się do jednego z poniższych zagadnień:

 • Praktyki kulturalne, uczestnictwo w kulturze;
 • Systemy informacyjno-monitorujące działania i zjawiska kulturalne;
 • Diagnoza stanu kompetencji kulturalnych jako podstawa projektowania programów dotyczących edukacji kulturalnej i medialnej;
 • Oddziaływanie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plik PDF).

2. Kolekcje — priorytet 2 — Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Programem zarządza Departament Narodowych Instytucji Kultury. Jego celem jest spieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. Mogą w nim wziąć udział m.in. samorządowe i państwowe instytucje kultury.
Dokładne wskazania, jakie warunki trzeba spełnić w tym naborze podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plik PDF).

3. Kolekcje — priorytet 4 — Kolekcje muzealne

Priorytetem Kolekcje muzealne zarządza Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jest on skierowany do państwowych i samorządowych instytucji kultury, będących muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów.
Priorytet ten:

 • wspiera działalność muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej,
 • utrwala wysokie standardy w zakresie opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania zbiorów i kolekcji muzealnych.

Regulamin i potrzebne dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

4. Promocja literatury i czytelnictwa — priorytet 1 — Literatura

Celem tego priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.

Samorządowe instytucje kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego (a także organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą). W ramach priorytetu mogą się ubiegać o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących:

 1. literatury polskiej;
 2. literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski.

Regulamin tego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na stronach MKiDN (plik PDF).

5. Dziedzictwo kulturowe — priorytet 1 — Ochrona zabytków

Jeśli Państwa instytucja kultury jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo ma taki zabytek w trwałym zarządzie, warto by wzięła udział w II naborze tego programu. Jego głównym celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach priorytetu w II naborze można ubiegać się o dofinansowanie następujących prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

 • planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
 • przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) — uwaga, dofinansowanie tych prac tylko w II naborze!

Regulamin tego programu podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plik PDF).