Pytanie

Organizator powierzył pracownikowi instytucji kultury pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na pół roku.
Czy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?

Tak, osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytucji kultury powinna złożyć oświadczenie majątkowe.

Wyjaśnienie

Jak wynika z art. 24h ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), m.in. osoba zarządzająca ma obowiązek złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym (oświadczenie majątkowe), które dotyczy jej majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
  • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł;
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Jeżeli chodzi o dyrektora instytucji kultury, to zarządza on instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz (art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Trudno sobie wyobrazić, że osoba, która pełni obowiązki dyrektora instytucji kultury nie wypełnia tych funkcji. Dlatego dotyczy jej także obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.

Osoba zarządzająca gminną osobą prawną składa pierwsze oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko. Do pierwszego oświadczenia majątkowego trzeba dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona przed dniem powołania. Kolejne oświadczenia majątkowe składa się, jeśli będzie to konieczne z uwagi na pełnienie funkcji, co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194)