Do 30 stycznia o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

O dofinansowanie starać się mogą także:

 • publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 • organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Operatorem programu jest Fundusz Promocji Twórczości — fundusz celowy, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeśli więc instytucja kultury

 • chce wydać utwór:
  • o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej,
  • dla osób niewidomych lub
  • dla pomocy socjalnej
 • dotyczy on przynajmniej jednej z wymienionych dziedzin:
  • architektura i urbanistyka,
  • fotografia,
  • kartografia,
  • literatura,
  • muzyka i taniec,
  • opieka nad zabytkami,
  • sztuki plastyczne,
  • teatr i film,
  • upowszechnianie kultury (w tym twórczości ludowej),
  • wzornictwo przemysłowe,

— i planuje zakończyć całość przedsięwzięcia do 30 października 2013 r., to może przystąpić do konkursu o jednorazowe dofinansowanie do wydania tego utworu.

Są jednak wyjątki. Instytucja nie może ubiegać się o to dofinansowanie, mimo że spełnia wymienione tu kryteria, jeśli:

 • przed upływem dwóch lat od daty przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania otrzymała już dofinansowanie do wydań finansowane Funduszu Promocji Twórczości,
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego dofinansowania finansowanego ze środków FPT, z tytułu nienależytego wykonania umowy — przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Elementy, które powinien zawierać wniosek o dofinansowanie z Funduszu Promocji Twórczości, wymienione zostały w regulaminie konkursu „Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości”.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 30 stycznia tego roku. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Złożony wniosek zostanie rozpatrzony:

 • pod względem formalnym przez Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków stypendia,
 • merytorycznie — do 120 dni od daty zakończenia naboru.

Decyzja Ministra o przyznaniu dofinansowania zapadnie w terminie do 30 czerwca 2013 r.

Redakcja Poradnika Instytucji Kultury życzy powodzenia!