Pytanie

W skład biblioteki wchodzi 7 filii bibliotecznych. Statut określa m.in. lokalizację filii, tzn. adresy placówek z podaniem nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Wszystkie filie biblioteczne znajdują się na terenie jednego miasta. Jedna z tych filii zmieni lokalizację — zostanie przeniesiona do innego lokalu, również na terenie tego samego miasta.
Biblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii.
Czy w tym przypadku należy podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii? Jeśli tak, to czy trzeba czekać na wydanie aktu o zamiarze zmiany statutu w zakresie lokalizacji filii oraz zanim upłynie 6 miesięcy od wydania takiego aktu? Czy obydwa te warunki muszą być spełnione jednocześnie?
Czy w przypadku powołania nowej filii bibliotecznej również trzeba czekać 6 miesięcy?

Zarówno w przypadku zmiany lokalizacji filii biblioteki, jak i powołania nowej filii, trzeba tę informację podać do publicznej wiadomości.

Wyjaśnienie

Na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki organizator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy także zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów (art. 13 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa bibliotekach). Wynika z tego, że w pierwszej kolejności organizator powinien podać informację o zmianie statutu, a później wydać akt o tej zmianie.

Statut biblioteki powinien określać w szczególności m.in. organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów (art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o bibliotekach). W związku z tym zmiana lokalizacji filii bibliotecznej wymaga zmiany statutu biblioteki. A jeśli tak, to 6-miesięczny obowiązek podania do publicznej wiadomości obejmuje także informację w tym zakresie.

Dotyczy to także stworzenia nowej filii bibliotecznej. Zmieni się bowiem zakres działania i lokalizacja filii, które powinien określać statut biblioteki.

Opisane tu zasady nie dotyczą jednak bibliotek, które wchodzą w skład innej jednostki organizacyjnej, np. centrum kultury (art. 13 ust. 5 ustawy o bibliotekach).

Oznacza to, że biblioteka funkcjonująca w takiej strukturze ma większą swobodę w zakresie tworzenia lub zmiany lokalizacji filii bibliotecznych).

Podstawa prawna

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 11 czerwca 2012 r. poz. 642; ost. zm. Dz.U. z 23 lipca 2013 r. poz. 829)