Jednym z zasadniczych postanowień Paktu dla Kultury, który 14 maja 2011 r. podpisał Prezes Rady Ministrów Donald Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, jest osiągnięcie w budżecie państwa co najmniej 1% nakładów na kulturę w perspektywie do 2015 roku. Zgodnie ustawą budżetową na rok 2012 budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzrósł o 18,4%, co oznacza 0,87% wydatków na kulturę w budżecie państwa. Tym samym postulowany przez Obywateli Kultury 1% budżetu państwa na kulturę zostanie osiągnięty prawdopodobnie już w 2014 r.

MKiDN na swoich stronach internetowych podsumowuje rok działania Paktu dla Kultury. Pierwszy rok realizacji Paktu wiązał się z podjęciem prac projektowych i programowych, z których część została już zakończona, w innych przypadkach trwają wciąż dyskusje nad kształtem przygotowywanych rozwiązań. Wdrożenie niektórych punktów Paktu wymaga wsparcia ekspertów oraz pogłębionej współpracy międzyresortowej i międzysektorowej.

W 2012 r. dokonano znaczącego zwiększenia alokacji środków w Programach MKiDN, które korespondują z postulatami strony społecznej i odzwierciedlają dążenie ministerstwa do wspierania ważnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

Obywatele Kultury i MKiDN przygotowało założenia wieloletniego programu wspierającego rozwój czytelnictwa w Polsce. Uchwalenie Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) jest zaplanowane na 2013 r.

Przygotowywane programy wykorzystują już istniejące narzędzia i potencjał instytucji, a przede wszystkim mają uruchamiać inicjatywy w środowiskach lokalnych m.in. poprzez tworzenie lokalnych organizacji pozarządowych wspierających biblioteki i rozwój czytelnictwa. W 2012 r. programy pilotażowe realizuje Instytut Książki i Biblioteka Narodowa. Programy te mają na celu:

  • wdrożenie w mniejszej, np. lokalnej skali rozwiązań przyczyniających się do wzrostu czytelnictwa w Polsce m.in. poprzez zwiększenie środków na zakupy nowości wydawniczych do bibliotek, granty na rzecz zwiększenia potencjału technologicznego bibliotek, zakup praw do utworów polskiego i światowego dorobku piśmiennictwa o szczególnym znaczeniu dla kultury i edukacji oraz bezpłatne ich udostępnienie,
  • praktyczną weryfikację skuteczności zaplanowanych działań,
  • pogłębione badania stanu czytelnictwa w Polsce, pozwalające na przygotowanie rzetelnej diagnozy dla WPR.

Środki pozyskane z tytułu zwiększenia nakładów z budżetu państwa na kulturę w 2012 r. zostały również przeznaczone na finansowanie innych zadań MKiDN. I tak, w stosunku do 2011 r., wzrosły:

  • o 10,3% (nominalnie o 56,4 mln zł) dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury i pozostałych osób prawnych oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
  • o 11,1% (nominalnie o 7,3 mln zł) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, wobec których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie współprowadzenia,
  • o 20,3 mln zł budżety państwowych jednostek budżetowych finansowanych ze środków na kulturę oraz archiwów państwowych,
  • o 69,5 mln zł wydatki na szkolnictwo artystyczne (kształcenie kadr kultury).

Więcej informacji o roku funkcjonowania Paktu dla Kultury znajduje się na stronie internetowej MKiDN.