Pytanie

Ze względu na ogłoszony stan epidemii pracownicy instytucji kultury zostali skierowani na pracę zdalną.
Czy przy takim wykonywaniu pracy pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Tak, nawet przy pracy zdalnej pracownik zachowuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Wyjaśnienie

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy lub innego pokrewnego (art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof):

  • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł — w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy — w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Aby potrącać koszty według miesięcznej normy 300 zł (a nie 250 zł), trzeba więc spełnić dwa warunki, tj.:

  • miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika powinno być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy;
  • pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Przy spełnieniu tych warunków wykonywanie pracy zdalnej nie daje podstaw do odmawiania pracownikom prawa do zastosowania kosztów podwyższonych. Potwierdza to nieoficjalnie Ministerstwo Finansów.

Przypominam o obowiązku wynikającym z art. 32 ust. 5 updof, zgodnie z którym pracownik powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania podwyższonych kosztów pracowniczych.

Oświadczenia takiego nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Ponadto pracodawca nie zmniejsza zaliczki na podatek, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1426; ost. zm. Dz.U. z 1 grudnia 2020 r. poz. 2127)