• Liczba stron: 192
 • ISBN-13: 978-83-945895-2-3
 • Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 129,00 zł
 • Stan prawny: październik 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Instytucje kultury stosują przepisy ustawy o rachunkowości, a zatem mają obowiązek stworzenia w języku polskim polityki rachunkowości. Prawidłowo sporządzona polityka rachunkowości pozwala wyeliminować wiele błędów, zwłaszcza tych dotyczących wyceny majątku instytucji kultury i ewidencji księgowej operacji gospodarczych.

Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście zmian w ustawie o działalności kulturalnej, które weszły w życie od 30 listopada 2015 r. i wprowadziły w instytucjach kultury obowiązek utworzenia funduszu rezerwowego. Nowe przepisy wymuszają na instytucjach kultury zmiany w polityce rachunkowości, a w szczególności w ich planie kont i opisie kont. Oczywiście wprowadzenie zmian w polityce rachunkowości powinno przybrać formę zarządzenia dyrektora.

Ważnym elementem polityki rachunkowości jest zakładowy plan kont i opis stosowanych kont: jest on wzorcem do poprawnego wykonywania prac rachunkowych przez służby finansowo-księgowe każdej instytucji kultury.

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

Publikacja przedstawia rozwiązania w zakresie zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych w księgach rachunkowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od końca 2015 r., wprowadzenia nowej Klasyfikacji Środków Trwałych, a także zmiany wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji w przepisach podatkowych z 3500 zł na 10 000 zł.

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Spis treści

1. Obowiązki związane z polityką rachunkowości

2. Podstawowe elementy polityki rachunkowości
2.1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
2.2. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
2.2.1. Rzeczowe aktywa trwałe
2.2.2. Aktywa obrotowe
2.2.3. Wartości stosowane do wyceny aktywów i pasywów
2.2.3.1. Cena zakupu
2.2.3.2. Cena nabycia
2.2.3.3. Koszt wytworzenia produktu
2.2.3.4. Cena sprzedaży netto
2.2.3.5. Wartość godziwa
2.2.3.6. Kursy walut obcych
2.2.3.7. Kwota wymagająca zapłaty
2.2.3.8. Wartość nominalna
2.2.3.9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
2.2.4. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.2.4.1. Środki trwałe
2.2.4.2. Środki trwałe w budowie
2.2.4.3. Niskocenne środki trwałe
2.2.4.4. Wartości niematerialne i prawne
2.2.4.5. Zmiany w KŚT od 2018 r.
2.2.4.6. Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów
2.2.5. Utrata wartości
2.2.5.1. Amortyzacja
2.2.5.2. Nieplanowe odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
2.2.5.3. Skutki zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia
2.2.6. Wycena zapasów
2.2.6.1. Materiały
2.2.6.2. Towary
2.2.6.3. Półprodukty i produkty w toku
2.2.6.4. Produkty (wyroby) gotowe
2.2.7. Wycena należności i zobowiązań
2.2.7.1. Należności
2.2.7.2. Zobowiązania
2.2.8. Wycena rezerw i funduszy
2.2.9. Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych
2.2.10. Ustalenie wyniku finansowego
2.3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.3.1. Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych
2.3.2. Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych
2.3.3. Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
2.3.4. Opis systemu przetwarzania danych
2.3.5. System służący ochronie danych i ich zbiorów

3. Uproszczenia stosowane przez instytucje kultury
3.1. Istotność zdarzeń
3.2. Niskocenne składniki majątku odnoszone bezpośrednio w koszty
3.3. Wycena aktywów obrotowych
3.4. Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie
3.5. Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.6. Dokumentowanie operacji gospodarczych za pomocą księgowych dokumentów zastępczych
3.7. Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym
3.8. Odstąpienie od inwentaryzacji

4. Zakładowy plan kont

5. Wprowadzanie polityki rachunkowości i zmian do niej
5.1. Podstawy wprowadzania zmian w polityce rachunkowości
5.2. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w polityce rachunkowości

6. Odpowiedzialność za wprowadzenie polityki rachunkowości, jej brak lub błędne zapisy
6.1. Z ustawy o rachunkowości
6.2. Z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7. Najczęściej popełniane błędy związane z polityką rachunkowości

8. Przykładowa polityka rachunkowości

Wykaz wzorów na pendrive

 • Zarządzenie dyrektora instytucji kultury wprowadzające politykę rachunkowości.
 • Zarządzenie dyrektora instytucji kultury wprowadzające zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości.
 • Przykładowa polityka rachunkowości z planem kont i komentarzem.