• Dlaczego instytucje kultury nie są zwolnione z akcyzy na olej opałowy?
  • Jakie zapisy w zarządzeniach organizatorów dotyczące rozliczenia dotacji podmiotowej instytucji kultury można spotkać najczęściej?
  • Jak odprowadzić podatek dochodowy od nagrody w konkursie organizowanym przez instytucje kultury?
  • W jakich przypadkach warto wprowadzić równoważny czas pracy w instytucji kultury?
  • Jak zakwalifikować wydatki na logotyp teatru?
  • Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przyznać nagrodę za dobre osiągniecia w pracy?
  • Jak przeprowadzić inwentaryzacje użyczonych ośrodkowi kultury składników majątku?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Czy w bibliotece może obowiązywać 6-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?
  • Czy w trakcie roku można dodać konta syntetyczne oraz analityczne do planu kont instytucji kultury?
  • Przekazanie lokalnej organizacji pozarządowej środków finansowych na organizacje cyklu imprez: czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?