• Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy obecnemu dyrektorowi, który od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu na nowego dyrektora, należy wystawić świadectwo pracy?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy należności z tytułu kar umownych instytucja powinna wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, a jeśli tak, to w której pozycji?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • W jakiej formie należy wypłacić odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy i jak ująć to w księgach?
 • Czy sprzęt komputerowy można kupić z dotacji podmiotowej?