• Czy instytucje kultury mają od 2020 r. obowiązek naliczania wynagrodzenia minimalnego powiększonego o dodatek za wysługę lat?
 • Czy w przypadku otrzymania faktury o wartości powyżej 15 000 zł instytucja podmiotowo zwolniona z VAT i niezarejestrowana na potrzeby VAT musi dokonywać płatności mechanizmem podzielonej płatności?
 • Czy kierownik biblioteki powinien otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nocnych?
 • Czy po zmianie dyrektora biblioteki trzeba przeprowadzić skontrum?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy otrzymany w darowiźnie od organizatora budynek powinien być potraktowany jak mienie wydzielone i zaksięgowany na fundusz instytucji kultury czy wprowadzony przez rozliczenia międzyokresowe?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może sfinansować z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, wydatki inwestycyjne?