• Czy występy zespołów regionalnych działających przy gminnym ośrodku kultury dla firm lub innych samorządowych osób prawnych należy potraktować jak usługi opodatkowane VAT czy też jak usługi zwolnione?
  • Jak od 1 stycznia 2014 r. określać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w instytucji kultury?
  • Kto powinien prowadzić sprawy związane z zatrudnieniem dyrektora instytucji kultury: kadrowa w gminie będącej organizatorem czy kadrowa zatrudniona w tej instytucji?
  • Jak stosować nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych w instytucji kultury?
  • Jak należy zaewidencjonować poniesione z dotacji celowej nakłady na zakup pieca i wymianę instalacji c.o.?
  • Jakiej działalności nie może prowadzić dyrektor instytucji kultury jako osoba pełniąca funkcje publiczne?
  • Czy w małej instytucji kultury zastępca dyrektora może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?
  • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury przekazanie środków na konto lidera projektu?
  • Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?
  • Jak realizować wspólne projekty z organizacjami non profit?