• Co zrobić, gdy pracownik nie chce przekazać praw autorskich do tekstu, który napisał do wydawanego przez instytucję kultury rocznika?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?
  • Jak ujmować w księgach rachunkowych i w dokumentach podatkowych korekty składek na ZUS?
  • Czy w małej instytucji kultury zastępca dyrektora może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?
  • Czy w przypadku zmiany nazwy instytucji konieczne są zmiany w umowach o pracę?
  • Jak należy zaewidencjonować poniesione z dotacji celowej nakłady na zakup pieca i wymianę instalacji c.o.?
  • Czy w bibliotece można skorzystać z outsourcingu usług prawnych, czy też prawnik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?
  • Jak prawidłowo ewidencjonować usługi biblioteki za pomocą kasy fi skalnej, skoro nie jest ona podatnikiem VAT?
  • Jak poprawnie skonstruować umowę o współpracy z organizacją non profit?
  • Czy organizator może zmusić instytucję do składania raportów z działalności?