• Jak zaksięgować usługi ksero świadczone w bibliotece?
 • Czy na kilkutygodniowe zastępstwo głównego księgowego dyrektor instytucji może wskazać osobę niemającą kwalifikacji do pełnienia tej funkcji?
 • Jak rozliczać koszty podróży uczestników programu Erasmus+?
 • Czy w planie wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można pominąć przy niektórych świadczeniach pewne grupy uprawnionych, np. emerytów i rencistów?
 • Dlaczego wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu i na przełomie lat jest wyższy niż gdyby pracował on w pełnym roku kalendarzowym?
 • Czy z funduszu rezerwowego można pokryć koszty związane ze składkami, które w wyniku kontroli ZUS nakazał odprowadzić za lata ubiegłe?
 • Jak opodatkować VAT usługę kulturalną zakupioną w agencji w państwie trzecim?
 • Dlaczego wydatki na wydarzenia czy imprezy, które instytucja kultury organizuje co roku, nie są wydatkami strukturalnymi?
 • Dlaczego instytucja kultury powinna ogłosić przetarg nieograniczony na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci, jeżeli suma wszystkich składek rocznych z tego tytułu przekracza 30 000 euro?
 • Jakie informacje instytucja powinna umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może zmusić pracownika do wzięcia urlopu na żądanie?
 • Kiedy i w jaki sposób dokonuje się odpisów aktualizujących należności?
 • Jak zatrudniać pracowników do prac sezonowych w kompleksach otwartych dla zwiedzających jedynie w określonych porach roku?