• Dlaczego wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury nie może być jednoskładnikowe?
 • Czy biblioteka może przyjmować dobrowolne wpłaty w postaci datku do skarbonki?
 • Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Czy wypracowane przez instytucję dodatkowe zyski, przeznaczone na premie dla pracowników, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy zwolnienie od podatku dochodowego nagród w konkursach organizowanych przez instytucję kultury obejmuje także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy nowy dyrektor może zmniejszyć wynagrodzenie ‒ płacę zasadniczą ‒ tylko głównemu księgowemu i jaka musiałaby być do tego podstawa prawna?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie i zmienić warunki pracy?