• W jaki sposób należy sporządzać umowy o organizację koncertu, aby kwota tantiem dla ZAIKS nie budziła wątpliwości?
  • Jak obliczyć wysokość premii uznaniowej dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
  • Jakie koszty ponoszone przez artystę w związku z jego występem należy uwzględnić w honorarium i jak się z nim rozliczyć zgodnie z przepisami?
  • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przekazać praw autorskich do tekstu, który napisał do wydawanej przez instytucję kultury publikacji?
  • Czy w trakcie roku można dodać konta syntetyczne oraz analityczne do planu kont instytucji kultury?
  • Jak poprawnie skonstruować umowę o współpracy z organizacją non profit?
  • Przekazanie lokalnej organizacji pozarządowej środków finansowych na organizację cyklu imprez: czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
  • W jaki sposób zaksięgować wpływ dotacji na zakup kolekcji muzealnych oraz jak powinna wyglądać ewidencja poszczególnych operacji?