• Jak ująć w księgach rachunkowych połączonej instytucji kultury mienie przejęte z instytucji łączonych?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie? Czy mały ośrodek kultury musi zakupić opał, korzystając z procedur wynikających z zamówień publicznych?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Co zrobić, jeśli dyrektor zatrudnił pracownika niezgodnie z obowiązującymi w instytucji procedurami?